Pages

header 2Sunday, January 8, 2012

Basic Stuff / Основни неща

If you want to know just something for modern knitting history you have to know the name of Elizabeth Zimmermann. You could Google her if you don’t believe me. Among all she had original patterns with funny names like Pi Shawl, I-cord (Idiot cord), Baby surprise jacket. The last model is very interesting - it is knitted completely flat and then folded like origami to create shaped jacket. It is really basic and goes well with a lot of styles and themes. Look at my interpretation.
Ако искате да знаете нещо за съвременната история на плетенето, то трябва да знаете именно на Елизабет Цимерман. Проверете в google, ако не ми вярвате. Освен всичко тя има собствени модели със забавни имена като Шалът Пи, И-шнур (Шнур-идиот), Бебешка жилетка изненада. Последния модел е много интересен – той се плете плосък и след това се сгъва като оригами, за дa оформи жилетката. Моделът е наистина основен и седи добре в много стилове и теми. Вижте моята интерпретация.
Wish you nice thoughts
Sweet Bay

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...